دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیامدهای احداث کمربندی در شهرهای کوچک با رویکرد گرندد تئوری (مطالعه موردی: شهر شاهو-شهرستان روانسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1397

علی شمس الدینی؛ داود جمینی


شماره‌های پیشین نشریه