مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار (KBJMP) - مقالات آماده انتشار