کاربرد رگرسیون ریج در تعیین اندازه بهینه و پایداری اقتصادی صنعت دامداری شیر با تأکید بر متغیر مدیریت (مطالعه موردی: شهرستان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز آموزش عالی شهرضا، اصفهان.

چکیده

در مطالعه حاضر، جهت تعیین اندازه بهینه و ظرفیت بهینه تولید شیر، از 40 واحد دامداری صنعتی شهرستان کرمان  که دارای پروانه صنعتی در شهرستان کرمان در سال1394 می­باشند و در زنجیره تأمین شیر(دامداران و کارخانه پگاه کرمان) فعالیت داشته، اقدام به تهیه و جمع­آوری اطلاعات از این واحدها گردیده است. همچنین روش مورداستفاده در تحقیق حاضر، الگوی دو مرحله­ای هوبارد و داوسون و رگرسیون ریج می­باشد. نتایج نشان می­دهد که اندازه بهینه دامداران تولیدکننده شیر در منطقه موردمطالعه، در سطح متوسط متغیر بازده مدیریت456 رأس دام می­باشد. بنابراین، دامداران با  توانایی مدیریتی بالاتر می­توانند با حداقل عوامل و امکانات، نقش مهمی در کاهش هزینه­های دامداری  و پایداری خود  در منطقه داشته باشند.
طبقه­بندیJEL: DO,DO1,D2,D24
 
 

کلیدواژه‌ها