بررسی آثار اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی پایین رفتن سفره آب زیر زمینی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی ترویجی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،ایران.

3 استاد یارمهندسی آب،بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

استفاده بی­رویه از منابع آب زیرزمینی در بسیاری از استان­­های کشور و به­ویژه استان فارس سبب گردیده که سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت­های استان فارس با استمرار افت مواجه گردیده و کیفیت آب برداشتی نیز کاهش یافته و درنتیجه این دشت­ها در وضعیت بحرانی قرار گیرند. براساس آمار وزارت نیرو متوسط سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی نسبت به کل منابع آبی در کل کشور برابر با 55 درصد و این سهم در استان فارس برابر با 75 درصد می­باشد. در نتیجه می­توان گفت که ابعاد مسئله در استان فارس در مقایسه با سایر نقاط کشور گسترده­تر می­باشد. در این میان وضعیت منابع آبی در برخی از دشت­ها از جمله دشت داراب (دشت مورد مطالعه در این تحقیق) سبب گردیده که این­گونه دشت­ها از سوی سازمان آب منطقه­ای در گروه ممنوعه قرار گرفته و علاوه بر این­که حفر چاه­های جدید ممنوع گردد، برای برداشت از چاه آبی موجود نیز محدودیت­هایی ایجاد گردد. با توجه به اینکه پایین رفتن سفره آب زیرزمینی بویژه در دشت های ممنوعه و بحرانی  دارای اثرات گسترده ای می باشد ودر بررسی های انجام شده بیشتر به اثرات زیست محیطی مسئله توجه  وبه  آثار اقتصادی و اجتماعی آن  بویژه از دیدگاه بخش خصوصی وسرمایه گذاری پرداخته نشده ،در این مقاله کوشش گردیده که این اثرات مورد بررسی قرار گیرد.