سنجش مقدار موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در نظام اقتصادی ایران مورد توجه برنامه‌ریزان کشور است. از این‌رو، تحقق اهداف اقتصادی و هدایت فعالیت‌ها به سمت بخش تعاون به‌ویژه تعاونی تولید کشاورزی در ایران در شرایطی که افزایش سریع جمعیت، کاهش امنیت غذایی و افزایش ضریب وابستگی را به دنبال دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پژوهش حاضر نیز، با هدف بررسی میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان گچساران انجام‌شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه‏ای محقق ساخته شامل بخش‏های اهداف اجتماعی- فرهنگی، اهداف اقتصادی، اهداف ساختاری-زیرساختی، اهداف محیطی (برون سازمانی)، اصول تعاون و میزان رضایت اعضا بود. فزون‌بر آن، میزان پایایی مؤلفه‌های پرسش­نامه بالای ۷/۰ به دست آمد که حاکی از اعتبار بالای ابزار پژوهش می‏باشد. تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز با نرم‏افزار spss انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز اعضای عادی تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان گچساران بود که با نمونه‌گیری تصادفی ساده ۹۰ نفر از اعضا به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‏های پژوهش نشان داد که  ۶/۱۵ درصد اعضا موفقیت تعاونی را در سطح ضعیف، ۱/۴۱ در صد در سطح متوسط، ۴/۲۴ درصد موفقیت تعاونی را در سطح خوب و ۹/۱۸ در سطح عالی ارزیابی کردند. در پژوهش حاضر سطح متوسط به بالا برای موفق بودن تعاونی‌ها در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها