نقش بسته بندی در انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه جیرفت

چکیده

در مطالعه­ی حاضر، یک نمونه مشتمل بر 320 تولیدکننده طی دوره­ی 1397-1396 به روش نمونه­گیری ساده تصادفی به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات در بین تولیدکنندگان شهرستان فسا تعیین شد. در ابتدا، کارایی مسیرهای بازاریابی ارزیابی و سپس، مدل لاجیت چندگزینه­ای برای این هدف برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر متغیرهای سطح تحصیلات، قیمت محصول و بسته­بندی بر انتخاب مسیر فروش مستقیم در بازار که کاراترین مسیر بازاریابی است، مستقیم و معنادار است. همچنین متغیرهای سابقه فعالیت و فاصله باغ تا شهر اثر منفی و معناداری بر انتخاب مسیر فروش مستقیم محصول دارد. از اینرو، اعمال سیاست­هایی همچون ارائه سوبسیدهایی جهت کاهش هزینه­های بسته­بندی، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی جهت ترغیب تولیدکنندگان به بسته­بندی محصول، عرضه بسته‌های مدرن و ایجاد قوانین و مقررات برای اعمال بسته­بندی محصول توسط تولیدکنندگان در این شهرستان ضروری به نظر می­رسدد

کلیدواژه‌ها