بررسی تولید، کارایی فنی و بازاریابی سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تقتصاد کشاورزی ، مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت اسان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران.

2 استاد اقتصاد کشاورزی ، گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه جاری بررسی وضعیت تولید، کارایی فنی و بازاریابی سیب در استان کهگیلویه و بویر احمد  است. اطلاعات مورد نیاز از 90 نفر از باغداران شهرستان های بویراحمد و دنا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای جمع آوری شد. به منظور بررسی تولید از توابع تولید متعالی (ترانسندنتال) و لگاریتمی – خطی استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون فیشر (حداقل مربعات مقید) مدل لگاریتمی – خطی به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. کارایی فنی با تخمین تابع مرزی تصادفی محاسبه شد و عوامل موثر بر آن تعیین گردید. در قسمت بازاریابی از اطلاعات 5 عمده فروش، 10 خرده فروش و 20 نفر تولید کننده استفاده شد. نتایج نشان داد که، حاشیه بازار، حاشیه خرده فروشی و حاشیه عمده فروشی به ترتیب 5650، 2455 و 3195 ریال می باشد . همچنین، ضریب هزینه بازاریابی 5670 درصد و کارایی بازاریابی 120 محاسبه گردید.
 

کلیدواژه‌ها