شراکت های عمومی - خصوصی در بازآفرینی شهری: مقایسه شراکت های عمومی - خصوصی هلندی - اسپانیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی شهری،گروه برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، گروه برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

چکیده

در اشکال جدید حکمروایی شهری علاوه برحکومت محلی، بازیگران بیشتری اغلب درگیر بازآفرینی شهری می شوند و " شراکت های عمومی-خصوصی" بسیاری شکل می گیرند. شراکت های عمومی- خصوصی بخشی از " بازیگران  محیط" هستند که به وسیله ی عوامل درگیر در زمینه ی بازآفرینی شهری شکل می گیرند و نقش این بازیگران و شراکت های عمومی-خصوصی "تقسیم قدرت" می باشد. شراکت های عمومی-خصوصی می توانند در زنجیره ای از ضعیف(خطرات، هزینه ها و حقوق تصمیم گیری در یک عامل شراکت عمومی-خصوصی  متمرکز باشند) تا قوی (خطرات، هزینه ها و حقوق تصمیم گیری بین عاملان و بازیگران گوناگون تقسیم شده باشند) متفاوت باشند. در این مقاله شراکت های عمومی-خصوصی در وضعیت "تعادل قدرت"(کشورهلند) و در وضعیت "غیر متعادل قدرت"( کشوراسپانیا) مورد بررسی قرار گرفته اند. تفاوت ها در هر دو محیط از طریق تفاوت سطح وضعیت رفاهی، تفاوت سنت وشیوه ی دموکراسی و تفاوت ها در مفهوم کلی بازآفرینی شهری توضیح داده شده اند. دراین محیط های متفاوت اشکال مختلفی از بازیگران و عوامل اثرگذار در شراکت عمومی-خصوصی  شکل گرفته اند. این تفاوت ها در این مقاله بررسی و توضیح داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها