ارزیابی قابلیت برندسازی شهری با استفاده از دیدگاه گردشگران (نمونه موردی: شهریاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، گروه برنامه ریزی شهری ، واحد یاسوج، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

2 کارشناسی معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، ایران.

چکیده

در سال های اخیر، گسترش تجارت و نیز افزایش اهمیت رسانه های داخلی و خارجی، باعث شده است که اهمیت مباحث بازاریابی در حمایت از توسعه اقتصادی یک منطقه خاص جغرافیایی موردبررسی جدی و جامع قرار گیرد. موثرترین راه برای پیروزی در بازار رقابتی جهانی به وسیله برنامه ریزی، بهبود وارتقای توانایی های رقابتی به دست می آید که برندسازی  یکی از ابزارهای موثر بازاریابی است .شهریاسوج با وجود تنوع آب و هوایی و شرایط محیطی مطلوب و آثار فرهنگی و تاریخی با ارزش در جنوب غربی ایران واقع شده است که متاسفانه به رغم استعدادها و توانایی های بسیار، هنوز برای بخشی از مردم ایران ناشناخته است.به نظر می رسد با توجه به مولفه های برندسازی شهری ،این شهر قابلیت برندشهری را دارد . البته باید این موضوع را ذکر کرد که استقرار استراتژی برند شهری کار ساده ای نیست.و ممکن است آرمانی باشد اما نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و هماهنگی دستگاه ها و ارگانها برای کاهش نقاط ضعف و افزایش روند روبه رشد دارد.این پژوهش با هدف ارزیابی قابلیت برندسازی شهر یاسوج انجام شده است که برای رسیدن پاسخ  فرضیه تحقیق 110عددپرسشنامه تهیه شدو به گردشگرانی که از بهار 1395 تا بهار 1396 به این شهر سفر کرده و حداقل 2 روز در این شهر گذرانده اند خواسته شد تا به سوالات پرسش نامه پاسخ دهند. این پرسشنامه  بوسیله آزمون خی- دو در  نرم افزار اس پی اس اس[1] تحلیل شده است نتایج حاصل از تحقیق را می توان این گونه بیان  کرد که مولفه های ظرفیت هاو فرصت شهر برای توسعه آتی ، ارتباطات مردمی ، جنبه فیزیکی و زیبایی شناسی، سرزندگی و هیجان انگیزی شهر یاسوج قابلیت برنامه ریزی برندشهری را دارد ولی مولفه های موقعیت و جایگاه بین المللی  و نیازهای اولیه شهر یاسوج قابلیت برندسازی ندارند.      [1] . spss

کلیدواژه‌ها