بررسی تاثیر مسئولیت‌اجتماعی سازمان بر بقا سازمان از طریق نقش میانجیگرانه رضایت‌مشتری و شهرت‌سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان، نوعی عامل تمایز رقابتی برای آن می باشد و نیز نوعی بیمه و تضمین برای نام سازمان است و وسیله­ای است که سازمان­ها را قادر می­سازد به تحلیل و بررسی محیط کلی تجارت پرداخته و استراتژی­های سازمانی مناسبی را تدوین کنند تا علاوه بر محافظت از شرکت و دارایی­های آن، نوعی تمایز رقابتی را برای سازمان بوجود آورد. از اینروتحقیق مزبور درصدد است تا تاثیرمسئولیت اجتماعی سازمان بر مزیت­رقابتی از طریق نقش میانجی رضایت مشتری و شهرت سازمان را مورد مطالعه و بررسی  قرار دهد و آن­ها رادر قالب یک الگوی مفهومی بازنمایی وسنجش نماید.  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی-پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  230نفر از رٶسا و معاونین شعب بانک ملی در شهر اصفهان می باشد. که به دلیل محدود بودن جامعه آماری (230 نفر)، کل جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفته و نیازی به نمونه آماری نمی­باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته باتعداد 28سوال می باشد. که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 87% به دست آمد. که شامل مشخصات فردی و سوالهای اصلی و تخصصی ویژه­ی بررسی فرضیه های تحقیق بود استفاده شده است. از230پرسش­نامه توزیع شده 208پرسش نامه(با نرخ بازگشت 90%) بازگشت داده شد. اطلاعات جمع­آوری شده بوسیله نرم­افزار SPSS و AMOS از طریق آزمون­های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به خروجی معادلات ساختاری  DF و GFI برازش مدل ها مناسب می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده  تمامی فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعی اول (مسئولیت اجتماعی بر رضایت مشتری) با ضریب مسیر 689/0 دارای بیشترین اهمیت است و فرضیه فرعی ششم(شهرت سازمان بر مزیت رقابتی) با ضریب مسیر 213/0دارای کمترین اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها