بررسی راهبردهای پابرجا مدیریت توسعه گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار مدیریت بازرگانی مالی، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

دانشگاه آزاد اسلامی پتانسیل بالایی در حوز‌ه گردشگری دارد. هدف تحقیق بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات مدیریت توسعه گردشگری و تدوین راهبردهای پابرجا جهت توسعه گردشگری در دانشگاه در راستای افزایش درآمدهای غیر شهریه‌ای و ارزش افزوده بالا است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و گلوله برفی نمایی بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر از کارشناسان گردشگری، مراکز اقامتی رفاهی، آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان تور، دانشگاهیان تشکیل دادند. پرسش نامه منبع باز جهت مصاحبه از ترکیب سؤالات ماتریس ترکیبی SWOT/STEEPLED بود. تحلیل محتوایی با استخراج 10 کد راهبردی مشترک از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در نرم افزار MAXQDA انجام شد. تحلیل راهبردهای پابرجا با ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، ماتریس داخلی و خارجی (IE)، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)، ماتریس نقاط قوت‌ و ضعف‌، فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) تقویت شده با ماتریس عوامل اجتماعی، فناوارانه، اقتصادی، اکولوژیکی، سیاسی، قانونی، اخلاقی و جمعیت شناختی (STEEPLED) و ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) انجام شد. نتایج نشان داد که برگزاری جشنواره بین‌المللی، نمایشگاه‌، همایش‌ و بازارچه‌های تخصصی گردشگری در واحدهای دانشگاه به ویژه در واحدهای بین‌الملل دانشگاهی جزایر جنوبی کشور؛ احداث دهکده گردشگری در مناطق مستعد گردشگری کشور با بهره‌گیری حداکثری از ساختمان‌های راکد با تغییر کاربری منطبق بر استانداردهای بین‌المللی گردشگری از مهم‌ترین راهبردهای پابرجا توسعه گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی است.

کلیدواژه‌ها