پیامدهای احداث کمربندی در شهرهای کوچک با رویکرد گرندد تئوری (مطالعه موردی: شهر شاهو-شهرستان روانسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشگاه کردستان

چکیده

با وجود بهره‌مندی ساکنان شهر شاهو از مزایای محور ارتباطی‌ای که از وسط شهرشان عبور می-کرد و همچنین پیوند عمیقی که میان معیشت آن‌ها و جاده ارتباطی به‌وجود آمده بود، در سال 1393، نهادهای متولی در یک تصمیم غیرمنتظره (برای اهالی)، اقدام به احداث کمربندی و تغییر مسیر ارتباطی که از قلب شهر عبور می‌کرد، نموده‌اند. درک معنایی شهروندان شهر شاهو از پیامدهای احداث کمربندی هدف پژوهش کیفی حاضر است. رویکرد روش‌شناختی نظریه داده‌بنیاد غالب در این پژوهش، رویکرد گلیزری( 1978) است. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت یافته و مشاهده میدانی جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش بیانگر این واقعیت است که طی یک فرایند نظام-وار، رشد و توسعه تدریجی شهر شاهو که ناشی از گذر محور ارتباطی از قلب شهر بود، به مرحله زوال شهری رسیده است. طی این فرایند هشت مقوله عمده شناسایی شده عبارت‌اند از: رشد و توسعه تدریجی قبل از احداث کمربندی، دخالت نهادهای متولی، احداث کمربندی، انزوای جغرافیایی، بیکاری و کاهش درآمد، کاهش ارزش دارایی‌ها، مهاجرت از شهر و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی. در واقع در پژوهش حاضر احداث کمربندی به‌عنوان مقوله مرکزی شناسایی شده که خود ناشی از اثر نهادهای متولی بر رشد و توسعه تدریجی شهر بوده و با اثرگذاری بر دیگر مقوله‌ها، زوال شهر شاهو را به‌دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها