اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن نوروزی

علوم اقتصادی دکترای علوم اقتصادی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد

nowroozi.hassangmail.com

سردبیر

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشکاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر ایمان نجفی

اقتصاد کشاورزی دکتری اقتصاد کشاورزی ، گروه برنامه ریزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد

imannajafi2015gmail.com
074-33230066

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا سلطانی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

grsoltanigmail.com

دکتر بهاالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

banajfigmail.com

دکتر حسین کلانتری

برنامه ریزی شهری استاد برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی

h_kalantari2005yahoo.com

دکتر احمد جعفری صمیمی

اقتصاد سنجی و بخش عمومی استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

jafarisayahoo.com

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

malekisscu.ac.ir

دکتر آیت الله کرمی

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه یاسوج

aiatkaramiyahoo.com

دکتر سلیمان محمدی دوست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه برنامه ریزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد

soleimanmohamadiyahoo.com
09171459705

دکتر یعقوب پیوسته گر

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

peyvastehgargmail.com