مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار (KBJMP) - واژه نامه اختصاصی