همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر ایمان نجفی

اقتصاد کشاورزی دکتری اقتصاد کشاورزی ، گروه برنامه ریزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد

imannajafi2015@gmail.com
074-33230066