مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار (KBJMP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله