مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار (KBJMP) - اخبار و اعلانات